Mini League

Mini League - hvad er det?

Mini League er en kommunal udløber af det verdensomspændende projekt på skoleområdet First® LEGO® League (FLL)[1]. Mini League er for de ældste børnehavebørn på 5-6år. FLL og Mini League er skabt for at gøre børn begejstrede for videnskab og teknologi. I Mini League er der fokus på børnenes nysgerrighed, at forske og udforske, eksperimentere og undersøge, opleve videnskab fra virkeligheden, samt lære samarbejds- og præsentationsfærdigheder. Mini League har også fokus på, at børnene udvikler ordforråd og andre sproglige færdigheder samt en styrkelse af børnenes personlige og sociale kompetencer.

Mini League – pilotprojekt i 2015 i Horsens

I 2015 afviklede vi Mini League, som et pilotprojekt i Horsens Kommune. Der blev stillet 10 pladser til rådighed, som alle blev besat og alle 10 hold gennemførte forløbet på de 10 ugers læringsforløb og med fælles afsluttende turneringsdag. Mini League viste sig at være en udpræget succes hos deltagerne, børn som vejledere og forældre, og projektet har skabt stor begejstring hos de involverede. Grundet de positive erfaringer fra pilotprojektet er det et ønske på Dagtilbudsområdet om fremadrettet at udfolde tilbuddet til alle børnehaver i Kommunen. Dette sådan alle børnehavebørn i tiden som storbørnsgruppe får mulighed for deltagelse i Mini League.

Relevans og kobling

Mini League er indskrevet i Horsens Kommunes nye STEAM strategi[2] under allerede iværksatte eller planlagte science-aktiviteter under STEAM 2016. En strategi der skal understøtte, at Horsens Kommunes dagtilbud og skoler udvikler varierede og udfordrende læringsværktøjer i læringsmiljøer af høj faglig kvalitet – for derigennem at medvirke til at opbygge og fastholde interessen for STEAMs fagområder og styrker udviklingen af de færdigheder børn og unge også skal mestre i det 21. århundrede: Evnen til kritisk analyse, til kreativ tænkning og innovativ problemløsning samt anvendelse af videnskabelige metoder til problemløsning. Horsens Kommune skal i fællesskab med uddannelsesinstitutioner og det lokale erhvervsliv arbejde for at flere unge vælger en naturvidenskabelig og teknologisk karrierevej – og har forudsætningerne til det. Og Mini League er et godt bud på, hvordan man i Dagtilbud kan arbejde (videre) med at kvalificere børnenes læringspotentiale indenfor STEAM s fagområder og opnå en ’vitaminindsprøjtning af STEAM’ i dagtilbud. Desuden kan Mini League anses som et bidrag til arbejdet med;

  • Fælles Læring – Stærke Resultater (fx elementer af mere og stærkere fællesskab, synlig og målstyret læring)
  • Målopfyldelse af målområderne i kvalitetsrapporterne (læring, trivsel, personlig mestring og samskabelse),
  • samt et bidrag til at arbejde på tværs af de 6 læreplanstemaer herunder også kobling til de 4 pejlemærker i kompetenceudviklingsprojektet ’Kom Ud I Dag’
  • -og koble forløbet til skolen og dermed samarbejde mellem dagtilbud, førskole og skolestart. Mv.

Mini League i Horsens i 2016

Grundet prioritering af andre store indsatser som fx ’Vi lærer sprog’, ’Viden til praksis’ og ’Kom Ud I Dag’, udbydes Mini League ikke som centralt fra drevet og tværkommunalt projekt i 2016. Det vil dog være muligt for institutionerne at låne sidste års 10 temakasser med tilhørende pædagogiske hæfte med læringsforløb. Institutionerne kan derved selv vælge, hvor meget vægt Mini League aktiviteterne skal have i de enkelte huse, samtidig med husene selv kører processen i 2016. Ønsker jeres institution at låne en temakasse, kan I rette henvendelse til mbrn@horsens.dk.

Mini League i Horsens fremadrettet

Når der er fundet en model for, hvordan Mini League fremadrettet skal udbydes i Horsens, vil dagtilbud blive orienteret herom, og det vil ligeledes fremgå af denne side. [1] Mini League startede som pilotprojekt i Århus Kommune i 2012. Horsens Kommune har ladet sig inspirere heraf.

[2] STEAM er den samlede betegnelser for disciplinerne: S C I E N C E , T E C H N O L O G Y , E N G I N E E R I N G , A R T , M A T H S – men også betegnelsen på en tværfaglig tilgang til læring, der er med til at øge børnenes og elevernes interesse i fagområderne og medvirker til at forbedre deres kompetencer for at kunne løse tværfaglige problemstillinger. En strategi der videre har fokus på at man skal samarbejde tæt med det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner om tiltag, der kan medvirke til at sikre en rød tråd i indsatser fra dagtilbud til endt uddannelse og som matcher de fremtidige behov for arbejdskraft. STEAM - læs mere her.

For yderligere oplysninger kontakt
Michelle Bryde Nielsen

Udviklings- og evalueringskonsulent


Tlf.: 29 13 62 60
E-mail: mbrn@horsens.dk


Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972