layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Netværk for koordinerende resurselærere

Netværket for koordinerende resurselærere er etableret af læsekonsulent ved Tværgående Enhed for Læring, ud fra en vurdering af, at der er behov for et fælles forum for sikring af ens informationer til alle skoler samt videndeling både skolerne imellem og mellem Tværgående Enhed for Læring og skolerne.

Målet med netværket er kompetenceudvikling af koordinerende resurselærere, metodeudvikling i relation til undervisning af elever i skriftsproglige vanskeligheder og opkvalificering af koordinatorernes vejledning af kolleger.

Netværket for koordinerende resurselærere har en lukket konference, hvor lærerne rådfører sig med hinanden og udveksler erfaring samt undervisningsideer.
Læsekonsulenten formidler ny viden, indsætter på konferencen opslag om kurser af interesse for koordinatorer, lægger artikler ind eller svarer på spørgsmål, der har almeninteresse for koordinatorerne.

Koordinatorerne mødes to gange årligt med læsekonsulenten, hvor der er programsat videndeling, formidling af tiltag på de enkelte skoler inden for koordinatorernes arbejdsfelt samt gennemgang og diskussion af emner af didaktisk karakter. De sidste par år har der været afholdt årligt møde mellem læsevejlederne og koordinerende resurselærere med henblik på formidling af viden, der har interesse for begge grupper. Et tema her har fx været oplæg om og drøftelse af Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.
Der tages referat af disse møder og referat lægges på konference.

Netværket har ikke formaliseret evaluering, men der er opfølgning på emner, der har været drøftet både på konferencen og på møderne.

Netværkssamarbejdet sikrer større erfaringsudveksling mellem skolerne og større ensartethed i formidling af viden til skolerne. Koordinerende speciallærere kan henvende sig til kolleger på andre skoler og modtage direkte rådgivning vedrørende forskellige undervisningstiltag. Formidling af viden om nye tiltag går dermed hurtigere og spreder sig. Videndeling kan eksempelvis være vedrørende anvendelse af DVO test samt tilrettelæggelse af og erfaring med VAKS-kurser eller anvendelse af læseteknologi.

Indholdsansvarlig Winnie Henriksen, whe@horsens.dk  


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972