layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Naturfag

Målet med Naturfagsnetværket er at styrke og udvikle undervisningen i de naturvidenskabelige fag, således at flere elever får interessen for fagene, så flere vil vælge den naturvidenskabelige vej i deres fremtidige uddannelser. 

Form og indhold:

Netværkssamarbejdet foregår gennem 4 årlige netværksmøder samt kommunikation i et digitalt forum.

Indholdet på netværksmøderne omhandler faglige temaer af relevans for naturfagslærernes udvikling og virke. Eks på temaer som behandles på netværksmøderne: 
  • Professionel kompetenceudvikling via udviklingen af stærkt fagteamarbejde og netværk mellem naturfagslærerepå tværs af skolerne
  • Understøtte det undervisende personales planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og pædagogiske aktiviteter inden for naturfag (herunder implementering af fælles mål, synlig målstyret læring, data opsamling, evaluering og feedback i forhold til naturfagene)
  • Erfaringsudveksling og generel drøftelse af naturfaglige eksemplariske forløb og undervisning samt undervisningsmaterialer
  • Den nye fælles fagprøve

På hvert netværksmøde får netværksdeltagerne en formidlingsopgave med tilbage til skolen vedr. afprøvning, videndeling og sparring i fagteamet med afsæt i netværksmødets faglige indhold. Dette med sigte på at understøtte kompetenceudvikling af naturfagslærere som skolebaseret, langtidssigtet skoleudvikling.

Netværksarbejdet evalueres på hvert netværksmøde i forhold til udbytte og indhold.

Hvert forår indgår på et af netværksmøderne en evaluering af årets samarbejde og netværksmøderne.

På baggrund af evalueringen planlægges det kommende års netværksmøder i overskrifter.

Baggrund:

Naturfagsnetværket blev etableret i 2008, hvor Horsens Kommune satte massivt ind på at få styrket naturfagsundervisningen på skolerne. Kommunen blev i den forbindelse Science Kommune og efterfølgende har der været igangsat en række naturfaglige initiativer herunder fx deltagelse i Quest og First Lego League.

Deltagere:

Naturfaglærere udvalgt på Kommunens skoler. Hver skole er repræsenteret med en til to lærere.

Ansvarlig:

Naturfagskoordinator Michelle Bryde Nielsen, som er centralt placeret, og i øvrigt kommunens kontaktperson udadtil og tovholder på nye tiltag og initiativer på området. 

Ledelsesrepræsentant:

Anders Høiberg, Gedved

 
 


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972