layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Konsulenter

 

 

Anja Vesterby Høy
Konsulent - med fokus på dagtilbud, SFO og skolepædagogens rolle
Opgaver:
Feedback, vejledning og sparring i forhold til arbejdet med trivsel og personlig mestring inden for 0-8 års området. Understøtte/ videreudvikle stærke dynamiske pædagogiske læringsmiljøer for alle børn. Sparring med pædagoger og ledere i forhold til pædagogens rolle i skolen og SFO. Understøttelse af pædagogisk ledelse og pædagogisk udvikling inden for 0-8 års området. Facilitering af pædagogiske processer. Godkendelse og tilsyn af private passere.
E-mail: aveh@horsens.dk 
Telefon: 29 29 97 76


Anne Krøger Pedersen 
Reformkonsulent

Opgaver: I forbindelse med implementering af folkeskolereformen, herunder understøttelse og facilitering af udviklingsprocesser gennem sparring, procesforløb og kompetenceudvikling på medarbejder- og ledelsesniveau. Projektleder på kommunale indsatser på 0-18 års området. Programkoordinator for "Program for læringsledelse" (LSP & AAU).
E-mail: akrp@horsens.dk
Telefon: 29 29 81 49
Birgit Haarbo
Skolebibliotekskonsulent 
Opgaver: Tovholder på bibliotekssystemet Cicero, tovholder på fællessamlingen samt kontakt til Horsens bibliotek
E-mail: birgit.haarbo@skolekom.dk 
Telefon: 76 29 16 86 


Bodil Høgh
Tilsyns- og udviklingskonsulent
Opgaver: Godkendelse og tilsyn af private passere, private institutioner, støtteansøgninger samt projektledelse af større og mindre projekter og udviklingsopgaver i dagtilbudsområdet.
E-mail: bohog@horsens.dk
Telefon: 29 29 95 63

 

 

 

Camila Linn Garibaldi (På barsel)
Tosprogskonsulent
Opgaver:
Modtagelse og visitering af nyankomne flygtninge og migranter i den skolesøgende alder. Udvikling og understøttelse af tosprogsindsatsen i Horsens Kommune på 0-18 årsområdet. På dagtilbudsområdet er opgaverne vejledning og rådgivning om tosprogede børns sproglige udvikling, pædagogiske indsatser og forældresamarbejde. På skoleområdet er opgaverne vejledning og rådgivning om oprettelse og udvikling af modtagelsestilbud - organisatorisk, pædagogisk/didaktisk samt vejledning vedr. tosprogede elever i overgangen til og i almenundervisningen.
E-mail: clg@horsens.dk
Telefon: 29 31 24 21

  Lone Beck
Tosprogskonsulent
Opgaver: 
Modtagelse og visitering af nyankomne flygtninge og migranter i den skolesøgende alder. Udvikling og understøttelse af tosprogsindsatsen i Horsens Kommune på 0-18 årsområdet. På dagtilbudsområdet er opgaverne vejledning og rådgivning om tosprogede børns sproglige udvikling, pædagogiske indsatser og forældresamarbejde. På skoleområdet er opgaverne vejledning og rådgivning om oprettelse og udvikling af modtagelsestilbud - organisatorisk, pædagogisk/didaktisk samt vejledning vedr. tosprogede elever i overgangen til og i almenundervisningen. 
E-mail: lbec@horsens.dk 
Telefon: 29 31 24 21
 

Christian Holm
Matematikkonsulent
Opgaver: Udvikling og understøttelse af matematik og naturfag i skoler og dagtilbud. Ansvarlig for netværk, generel videndeling og efteruddannelse, og udvikling af skolerne omkring matematikvejledere og naturfagskoordinatorer. Opgaver i forbindelse med evaluering. Understøttelse og facilitering af pædagogiske/didaktiske udviklingsprocesser. Sparring og procesforløb bl.a. indenfor STEAM.
E-mail: cholm@horsens.dk
Telefon: 29 13 62 25

Christina Tagmose
Læringskonsulent
Opgaver: Ansvarlig for netværkene for læringsvejledere og læsevejledere, projektleder for inklusionsindsatsen og Læs&Lær, ansvarlig for Handleplan for sprog og skriftsprog 0-18 år samt konsulentopgaver i forbindelse med folkeskolereformen særligt i forhold til målstyret læring, undervisningsdifferentiering, evaluering og Fælles Mål. 
E-mail: buct@horsens.dk
Telefon: 21 38 99 45

                        

Karsten Bjerg Düring (er på orlov)
Læringskonsulent

Opgaver: Udvikling og facilitering af eksemplariske læringsforløb på 0-18-års området med særligt fokus på sprog og sprogudvikling, STEAM og personlig mestring. Ansvarlig for skoletjenestens fremadrettede udformning, herunder udvikling af eksemplariske læringsforløb i forbindelse med RENE Uger, mm.
E-mail:kbd@horsens.dk
Telefon: 29 29 87 64

 

Nynne Thorup Horn
Sprogkonsulent

Opgaver: Rådgivning, vejledning og sparring om overordnede, sprogfremmende indsatser i dagtilbud med fokus på sprogrige miljøer, herunder kompetenceudvikling af professionelle vedrørende børns sproglige udvikling og sprogfremmende strategier. Herudover vejledning ift. at skabe kontinuitet i sprogarbejdet i forskellige overgange.  Koordinator for det kommunale netværk af sprogvejledere.
Mail: ntho@horsens.dk 
Telefon: 20 46 73 47

 

Peter Thorsted Damgaard
Gartner og naturvejleder
Opgaver:
 Naturvejledning, fugle- og naturture/-undervisning, naturpleje
E-mail: ptd@horsens.dk
Telefon: 29 31 21 22 

 

 

Sanne Scheter

Læsekonsulent 
Opgaver: Udredning af elever i omfattende skriftsproglige vanskeligheder/dysleksi. Rådgivning og vejledning til elever, forældre og lærere samt ledelsen på skolerne. Videndeling til skolerne omkring læseteknologi og didaktik over for elever i særlige udfordringer. Medvirker til opkvalificering af læsevejledere og ressourcelærere. Leder netværk og konference for koordinerende ressourcelærere. Deltager i visitation til undervisningstilbuddet Fine Readers 
E-mail: suss@horsens.dk
Mobil: 29 29 99 36

 

Stine Bruus Sørensen
Teknologikonsulent
Opgaver
: Udvikling og understøttelse af det it-didaktiske område på skole- og dagtilbudsområdet. Særligt fokus på indsatserne Teknologisk Mestring og STEAM, og arbejder derudover med afsæt i en solid designmetodisk profil. Sparring og aktionslæringsforløb inden for STEAM, medier og it-didaktik. Ansvarlig for medievejledernetværk på skoleområdet.
E-mail: sbrs@horsens.dk
Telefon: 29 13 62 74      

 

 


Susanne Pedersen
Autoriseret psykolog og Udviklingskonsulent
Opgaver:  Konsulentopgaver i bred forstand. Understøtter kvalitetsudvikling og fornyelser, primært på dagtilbudsområdet. Udvikler og faciliterer feedbackforløb, kompetenceudvikling og læringsprocesser i samarbejde med ledere og medarbejdere. Ledelsessparring og supervision. Kontraktstyret supervisionsopgaver. Oplægsholder. VIDA-projektkonsulent. Tilsyn med private institutioner. Løser konsultative opgaver ad hoc i D-teams.
E-mail:busup@horsens.dk
Telefon: 29 29 91 94


Thorke Østergaard
Naturvejleder
Opgaver: Naturvejledning, naturugen, naturfaglig efteruddannelse, naturfaglig ressourceperson, grejbank og bindeled 
E-mail: tao@horsens.dk  
Telefon: 29 31 37 40

Winnie Henriksen
Læringskonsulent 

Opgaver: Udviklings- og implementeringsopgaver i forbindelse med de kommunale indsatsområder: Målstyret læring og Professionelle læringsfællesskaber. Oplæg og processer om Fælles Mål, målstyret læring, undervisningsdifferentiering, data og evaluering. Videreudvikling af skolernes læringscentre og vejlederrollen herunder kompetenceudvikling og ledelse af medienetværket. Understøttelse af skolernes arbejde med samskabelse og den åbe skole. Kvalificering af didaktisk anvendelse af digitale læremidler herunder elevplans- og forløbsplanlægningsværktøjet Min Uddannelse. Projektledelse af Skolernes Krimimesse.
E-mail: whe@horsens.dk
Telefon: 51 29 69 84 

Mette Munkholm Bisbo 
Udviklingskonsulent 
  
Opgaver: Konsulent og underviser på VIDA follow up. Holder oplæg og laver undervisningsforløb samt facilitering i forbindelse med lokale udviklingsprocesser. Projektleder på forskellige projekter vedr. sammenhæng 0-18 år, samt forældresamarbejde. Fører pædagogisk tilsyn med private institutioner og pasningsordninger. Deltager i arbejdsgrupper vedr. kvalitetsaftaler på dagtilbud, værktøjer til anvendelse i den pædagogiske praksis - og mange andre.
E-mail: mmbi@horsens.dk   
Telefon: 29 29 93 27 / 26 84 65 21

Mette Munkholm Bisbo 
Udviklingskonsulent 
  
Opgaver: Konsulent og underviser på VIDA follow up. Holder oplæg og laver undervisningsforløb samt facilitering i forbindelse med lokale udviklingsprocesser. Projektleder på forskellige projekter vedr. sammenhæng 0-18 år, samt forældresamarbejde. Fører pædagogisk tilsyn med private institutioner og pasningsordninger. Deltager i arbejdsgrupper vedr. kvalitetsaftaler på dagtilbud, værktøjer til anvendelse i den pædagogiske praksis - og mange andre.
E-mail: mmbi@horsens.dk   
Telefon: 29 29 93 27 / 26 84 65 21 


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972