Gå til hovedindhold

Kompetenceudvikling og læring

Information om kompetenceudvikling for medarbejdere i dagtilbud og skoler samt viden om arbejdet med pædagogisk læreplan i dagtilbud. 

 • Læs op

Indhold

  Kompetenceudvikling

  Omdrejningspunktet for indsatsen på dagtilbuds- og skoleområdet er børnenes læring og trivsel.
  Det handler om børnene. Ambitionerne er høje, og vi fokuserer målrettet på, at alle børn bliver så dygtige som de kan og trives bedst muligt.

  For det pædagogiske personale er det en vigtig og kompleks opgave at udvikle børn og unges kompetencer i et samfund under hastig forandring.

  Forudsætningen for at vi lykkes med denne opgave i dagtilbud og skole er, at vi også i fremtiden har kompetente medarbejdere, som i fællesskab udvikler nye erfaringer med deres praksis på baggrund af opdateret faglig viden. Kompetenceudvikling skal sikre, at det pædagogiske personale har mulighed for løbende at lære nyt, lære om og at kvalificere det, de allerede kan. Kort sagt: det pædagogiske personale skal være eksperter i læring og have viden om forudsætningerne for, at børn og unge lærer.

  Læs strategi for kompetenceudvikling (pdf)

  Se slides om strategien (pdf)

  Kompetenceudvikling

  Her finder du en oversigt over de kurser, som du kan deltage i som lærer eller pædagog i Horsens Kommune.
  Link til kursusbeskrivelse og tilmelding finder du under det enkelte kursus.

  Deadline for tilmelding til kompetenceforløb og kurser er 1. maj.

  Ved indholdsmæssige spørgsmål kan du rette henvendelse til den ansvarlige konsulent, mens tekniske spørgsmål skal rettes til Tanja Vallentin Bech Brandt, tbb@horsens.dk

  Se oversigten med kompetenceforløb og kurser (google docs)

  Horsens Kommune har i perioden 2016-2021 arbejdet med projektet Kompetenceløft i undervisningsfag. Projektet sker på baggrund af bevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene formål. Projektets formål har været at medvirke til at nå målet om fuld kompetencedækning.

  Projektet har medvirket til en struktureret og fokuseret kompetenceudviklingsindsats og dermed en styrkelse af lærernes viden, færdigheder og kompetencer inden for de fag de underviser i. På den måde har projektet understøttet det overordnede mål om, at eleverne bliver så dygtige som de kan og dermed bedre mulighederne for at komme i gang med og gennemføre en ungdomsuddannelse.

  Igennem kan projektet kan Horsens Kommune se en stigning både i forhold til kompetencedækning i skolens fag, samt elevernes resultater i afgangsprøverne

  I forbindelse ”1000 dages programmet – en bedre start på livet”, vil Horsens kommune sende 60-70 pædagoger og pædagogiske assistenter, fra vuggestuen og dagplejen, afsted på 5-dages læringsforløb og diplomuddannelser, i 2021.

  Målet er at blive endnu bedre til at styrke trivsel, udviklings- og læringsmuligheder hos børn fra udsatte og sårbare familier, gennem pædagogiske indsatser i de første 1000 dage i børnenes liv.

  Herunder kan du finde mere information om 1000-dages-programmet, de forskellige efteruddannelsesforløb, Horsens kommunes forebyggelsesstrategi, samt finde relevante materialer til dig som deltager, eller dig som dagtilbudsleder.

  Læs Horsens Kommunes forebyggelsesstrategi (pdf)

  Læs informationsfolder om forløbet (pdf)

  Læs informationsfolder om diplommodulet (pdf)

  Se transferskema pædagog (word)

  Se transferskema pædagogisk assistent (word)

  Læs mere om redskaber til forankringsproces på emu.dk

  Læs bilag 2 om deltagernes forberedelsestid (pdf)

  Styrket Pædagogisk Læreplan

  I følgende udgivelse findes viden om indholdet i den styrkede pædagogisk læreplan.

  Læs om den styrkede pædagogisk læreplan på emu.dk

  Vil du vide mere?
  På Social- og indenrigsministeriets hjemmeside kan du finde viden om den styrkede pædagogiske læreplans indhold og mål. Ydermere findes her information om puljer vi som kommune kan ansøge om midler til eksempelvis kompetenceudvikling.

  Administrationen i Horsens Kommune vil sørge for at tidsfrister for ansøgning vil bliver overholdt. I vil løbende få information herom gennem jeres ledelser og på Tværgående Enhed for Lærings hjemmeside.

  Læs mere på social- og indenrigsministeriets hjemmeside

  EMU
  På emu.dk findes relevant og spændende materiale, som er udviklet til at understøtte pædagogisk personale i dagtilbud i forhold til deres arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan.

  Her findes let tilgængelige beskrivelser af det pædagogiske grundlag, de seks temaer med tilhørende mål. Yderligere kan man finde konkrete redskaber, som på forskellig vis bidrager til udviklingen af relevante lege- og læringsmiljøer i dagtilbud.
  Her kan I finde de udgivelser fra Børne- og Socialministeriet, der er udviklet i direkte forbindelse med den styrkede pædagogiske læreplan.

  Læs mere på emu.dk

  Danmarks Evalueringsinstitut
  Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, evaluerer arbejdet med at styrke børns trivsel, læring og sproglige udvikling. Instituttet udvikler redskaber og formidler skandinavisk forskning til dagtilbud og forvaltninger.

  Læs mere på eva.dk

  Formålet med kompetenceudviklingsforløbene i 2020 er at give dagtilbuddene et løft, så den generelle kvalitet bliver endnu højere. Endvidere er fokus på at bidrage til en vellykket implementering af den styrkede pædagogiske læreplan ved at kompetenceniveauet blandt pædagogisk personale og ledelse i dagtilbud styrkes.

  Det pædagogiske personales kompetencer har stor betydning for kvaliteten i dagtilbud. Undersøgelser peger på, at personalet ikke altid er klædt tilstrækkeligt på i forhold til at arbejde systematisk med trygge og stimulerende pædagogiske læringsmiljøer.

  Målet med kompetenceudviklingen er at vi understøttes i at opnå et styrket kompetenceniveau i dagtilbuddene, der kan bidrage til et løft af kvaliteten i dagtilbud. Fokus for kompetenceløftet er at understøtte indholdet i den styrkede pædagogiske læreplan. Kompetenceløftet er ligeledes rammesat således, at det skal have et praksisnært fokus.

  Det vil sige, at fokus er på, at vi vil kunne og skulle omsætte tilegnet viden, handlekompetencer og andre færdigheder i vores hverdagspædagogik. Dermed indtænkes komptenceløftet også i en 7-17 pædagogik, og ønsker således at favne den pædagogik og det, der er på spil, i hverdagens daginstitution.

  Med afsæt i ovenstående bygger kompetenceudviklingsforløbet på at styrke det pædagogiske grundlag og arbejdet med læreplanerne i dagtilbud. Der sættes eksempelvis fokus på:

  • At den pædagogiske læreplan i højere grad skal være et lokalt redskab, som understøtter arbejdet med skabelsen af gode læringsmiljøer
  • At skabe gode læringsmiljøer med fokus på den brede pædagogiske praksis og personalets betydning for børnenes udvikling og læring.

  At udvikle en systematisk og databaseret evalueringskultur, som har fokus på sammenhængen mellem læringsmiljø og børnenes læring, trivsel og udvikling.

  Formål med kompetenceudviklingen

  • at øge viden om den styrkede pædagogiske læreplan og færdigheder hos målgrupperne i forhold til at omsætte, aktivere og forankre denne viden i dagtilbuddenes pædagogiske praksis.
  • at styrke pædagogisk viden om og færdigheder til at forholde sig analytisk og refleksivt til egen praksis ud fra den pædagogiske læreplan.
  • at bidrage til, at ny viden og en styrket faglighed forankres, fastholdes, gøres bæredygtig og kontinuerligt videreudvikles i dagtilbud og kommunale forvaltninger i sammenhæng med lokale udfordringer og behov.
  • at arbejde med kvalitets- og kompetenceudvikling generelt på dagtilbudsområdet.

  Find mere information om de konkrete forløb samt tilmelding på safetynet.dk 

  Læs kompetenceudvikling Dagtilbud (pdf)

  I de følgende dokumenter kan I finde viden og hjælp til udvikling af relevante lege- og læringsmiljøer.

  Et relevant lege- og læringsmiljø er tilpasset den konkrete børnegruppe. Som pædagogisk personale må I arbejde didaktisk og gøre aktivt brug af jeres fagprofessionalisme, professionelle erfaringer og viden om den børnegruppe I har omkring jer. I skal med andre ord arbejde som professionelle læringsfællesskaber.

  Vi har samlet nogle relevante links til jer:

  Find viden og inspiration til arbejdet med udvikling af kvalitet i dagtilbud på eva.dk 

  Læs mere om Kvalitet i dagtilbud - pointer fra forskning på eva.dk 

  Læs mere om keglen - udvikling af lege- og læringsmiljøer (pdf)

  Læs om organisering af et godt læringsmiljø på eva.dk 

  Læs mere om arbejdet med professionalle læringsfællessakber i Horsens

  Data skal i højere grad hjælpe jer til at få øje på hvor jeres børnegruppe er udfordret. Data er informationer om noget. Gennem refleksion og analyse kan data blive til ny og betydningsfuld viden, som I kan anvende i jeres udvikling af lege- og læringsmiljøer. Husk på, at data først får værdi for børnene, når det bliver analyseret og omsat til nye tiltag i lege- og læringsmiljøet.

  I de følgende dokumenter kan I hente viden om databegrebet og inspiration til, hvilke metoder I kan anvende.

  Læs mere om hvad data er (pdf)

  Læs om Dataanalysecirklen (pdf)

  I Tværgående Enhed for Læring arbejdes der på at udvikle en værktøjskasse, hvor I kan finde relevante værktøjer til jeres arbejde med at indsamle data og det videre arbejde med at analysere data og udvikle relevante lege- og læringsmiljøer.