Gå til hovedindhold

Sprog og skriftsprog

Læs om Horsens Kommunes handleplan for sprog og skriftsprog samt få viden om vores projekter, indsatser, retningslinjer og anbefalinger i dagtilbud og skole

 • Læs op

Indhold

  Handleplan for sprog og skriftsprog

  Horsens Kommune har gennem flere år haft fokus på sprog og skriftsprog. For at støtte denne udvikling har kommunen udarbejdet ”Handleplan for sprog og skriftsprog 0-18 år”.

  Dette materiale har til hensigt at danne ramme for dagtilbuds og skolers arbejde med at udmønte de kommunale mål på området. Handleplanen indeholder kommunens målsætning på det sproglige og skriftsproglige felt samt en række anbefalinger til praksis i både dagtilbud og skole.

  Læs også vores evalueringsrapport, som danner grundlag for handleplanen (pdf)

  Dagtilbud

  I linket nedenfor finder du en beskrivelse af proceduren for tosprogede skolestartere som er gældende fra skoleåret 2019/2020.

  Heri finder du desuden en uddybende forklaring på analyse af sprogvurderingsresultater genereret med sprogvurderingsmaterialet Sprogvurdering 3-6, i forbindelse med proceduren.

  Under 'skema oversigt tosprogede skolestartere', finder du et skema hvori du kan indsætte de oplysninger, der skal sendes til tosprogskonsulenten inden fristen den 1. december. 

  Oplysningerne der skal indsættes er:

  • barnets navn
  • modersmål
  • seneste sprogvurderingsresultat og
  • barnets kommende skole

  Hvis du ved at barnets forældre ønsker en anden skole end distriktsskolen, noter da gerne barnets distriktsskole og den skole forældrene ønsker.

  Hvis du ønsker inspiration til indsamling af supplerende oplysninger om barnet, forældresamarbejdet og institutionen, der kan være relevante at drøfte med skolen når barnets sprogstøttebehov drøftes på sparringsmødet, kan du finde et baggrundsskema med spørgsmål til dette, som du kan benytte. Dette finder du under 'Skema supplerende oplysninger tosprogede skolestartere'. Dette er ikke obligatorisk, men blot til inspiration.

  Du finder de omtalte materialer her (google)

  Et godt forældresamarbejde er vigtigt for børnenes trivsel og læring.

  Især er arbejdet med børnenes sproglige udvikling afhængigt af både dagtilbuddet og hjemmet. Her kan du finde nogle forskellige informationsfoldere til forældre, der giver råd og vejledning til, hvordan de kan styrke deres barns sprog i hjemmet.

  Pjecen til flersprogede familier er udarbejdet til flersprogede familier og pædagogisk personale som udgangspunkt for opstartssamtalen og/eller forældresamtaler, hvor forældrene og personalet i fællesskab kan drøfte pjecens indhold.

  Læs tips til forældre (pdf)

  Læs pjece til flersprogede familier (google)

  I Horsens Kommunes dagtilbud og skoler sprogvurderes alle børn, når de er 3 år og 3 måneder, når de er 5 år og inden uge 42 i børnehaveklassen.

  For skoler, der gennemfører obligatoriske sprogprøver for børn i boligsocialt udsatte områder i børnehaveklassen i august er fristen for at gennemføre sprogvurderingen den 1. december.

  Vi anvender Ministeriets materiale, Sprogvurdering 3-6, og IT-platformen Hjernen & Hjertet, hvor man kan tilgå sprogvurderingsmaterialet og registrere børnenes sprogvurderinger.

  Vi følger dermed hver børneårgangs progression fra de er 3 år til de er 6 år på tværs af dagtilbud og skole. Dette sikrer:

  • Tidlig opsporing af børn/elever med behov for en særlig/fokuseret indsats i talesprog eller før-skrift. Barnets sprogvurderingsresultater anvendes til at tilpasse denne indsats
  • En større systematik på sprogområdet med valide og sammenlignelige data til kvalificering af sammenhængen mellem indsats og effekt
  • Systematisk data, der skal bruges som ledelsesredskab til at følge udviklingen blandt børneårgange med henblik på at løbende tilpasse den generelle sprogindsats til den enkelte børnegruppe

  Tværgående Enhed for Læring udbyder kurser i sprogvurderingsmaterialet og IT-platformen hvert halve år, og man kan orientere sig om disse kurser via vores kursustilmelding. Se mere om kursustilmelding 

  Der er udarbejdet en faglig standard for sprogvurderinger på dagtilbudsområdet, hvor du kan læse mere om, hvem der er ansvarlige for, at sprogvurderingen bliver foretaget når barnet er 3- og 5 år.
  Læs den faglige standard

  IT-platformen muliggør, at oplysninger om barnets sprogvurderinger og eventuelle handleplaner kan overføres automatisk fra dagtilbud til skole, når barnet forlader dagtilbuddet og skal starte i skole. Det anbefales, at data fra dagtilbud overføres til skolen hos alle børn. Dette kræver en forældre-samtykke, der skal registreres og gemmes i fem år i Hjernen & Hjertet. Du finder samtykke-skabelonen på HorsensPortalen

  For at tilgå den enkelte elevs sprogvurderinger, og eventuelt handleplaner fra dagtilbud, kan skolen via barnets side i Hjernen & Hjertet hente en ’børneprofil’, hvor man finder ovennævnte data samlet.

  Ved sprogvurdering af 3- og 5 årige tosprogede børn anbefales det, at forældreskema angående modersmålets udvikling udfyldes og gemmes i Hjernen & Hjertet. Her findes der forældreskemaer oversat til 10 forskellige sprog. Du finder forældreskemaet samt de oversatte versioner via Hjernen & Hjertet: Hjælp->Sprogvurdering 3-6->Materialer

  Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen er et landsdækkende forskningsprojekt, der gennemføres af TrygFondens Børneforskningcenter i samarbejde med Rambøll Management Consulting og førende forskere i børnesprog. I alt deltager 13 kommuner og der indgår ca. 5.000 børn, hvoraf Horsens Kommune deltager med ca. 2.000 børn.

  Målet med projektet er, at styrke alle børns trivsel og sproglige udvikling i dagtilbuddet. En god trivsel og læring i dagtilbuddet giver barnet en bedre skolegang og dermed også et bedre afsæt for resten af livet. Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen understøtter derfor færdigheder, som vi ved, er vigtige for, at børn får et godt børne- og voksenliv.

  Projektet stemmer desuden godt overens med indsatser, som Horsens Kommune i forvejen har fokus på:

  • At styrke børns sprog, matematiske opmærksomhed og personlige mestring.
  • At anvende metoder så som målstyret og differentieret læring.
  • At udvikle forældreinvolvering via en målrettet indsats for forældre.

  Projektet er tilrettelagt med kompetenceudviklingskurser af det pædagogiske personale, dagplejere, sprogansvarlige og dagtilbudsledere, så alle får de bedste forudsætninger for at implementere indsatsen i den eksisterende praksis.

  Indsatsen løber over 2 x 20 uger, hvor der opstilles faste læringsmål og temaer, som pædagoger og dagplejere selv skal tilrettelægge legeaktiviteter efter. Undervejs modtager pædagoger og dagplejere coaching og feedback omkring arbejdet med understøttende strategier for sprog og ihærdighed.

  Derudover vil der i nogle dagtilbud være fokus på at styrke samarbejdet med forældre til børn med sproglige og sociale udfordringer. Udvalgte forældre vil i den forbindelse modtage coaching og målrettet opfølgning på deres barns udvikling

  Via nedenstående link kan du få adgang til alle materialerne fra Vi lærer sprog, herunder også forældrematerialerne. Herfra kan du downloade og printe de materialer, du har brug for.

  Link til materialer (google)

  I 2018-2019 deltager børnehavegrupper fra seks af kommunens dagtilbud i forskningsprojektet Vi lærer sprog PLUS, som er en videreførelse af Vi lærer sprog. Projektet er ejet og finansieret af Trygfondens Børneforskningscenter. Målet med projektet er, at styrke alle børns trivsel og sproglige udvikling i dagtilbuddet.

  En god trivsel og læring i dagtilbuddet giver barnet en bedre skolegang og dermed også et bedre afsæt for resten af livet. Vi lærer sprog PLUS understøtter derfor færdigheder, som vi ved, er vigtige for, at børn får et godt børne- og voksenliv.

  Læs mere om projektet og dets indhold på Aarhus Universitets hjemmeside

  Via nedenstående link kan du få adgang til alle materialerne fra Vi lærer sprog PLUS. Herfra kan du downloade og printe de materialer, du har brug for. Indholdet forventes klar ultimo 2020.

  Link til materialer (google)

  Folkeskole

  Her finder du Horsens Kommunes evalueringsplan for matematik og skriftsprog. Du kan bl.a. læse om kommunens syn på evaluering og finde evaluerings-årshjul for matematik og skriftsprog med obligatoriske prøver.

  Du kan også hente inspiration og finde links til relevant materiale i relation til evalueringsplanen.

  Se mere i mappen på Fælles drev

  Hvis elevens skriftsproglige kompetencer giver anledning til bekymring, fx på baggrund af den systematiske og løbende evaluering, skal elevens udfordringer afdækkes yderligere med henblik på tilrettelæggelse af målrettet indsats.
  Skolens læsevejleder varetager den individuelle afdækning – altid med samtykke fra forældrene.

  Du kan her hente inspiration og vejledning til valg af test i forbindelse med den yderligere afdækning

  Her finder du bl.a.

  • Information og vejledning til Ordblinderisikotesten, fx en skematisk oversigt til hjælp ved gennemførelse samt eksempler på forældrebreve før, under og efter testning.
  • Information og vejledning til Ordblindetesten, fx en køreplan for gennemførelse samt vejledning til hvornår, til hvem og hvordan testen må anvendes.
  • Link til kommunal folder til forældre til ordblinde børn
  • Inspirationsmateriale til pædagogisk praksis

  Se mere om ovenstående her

  I skoleåret 2022-2023 er der igangsat en indsats omkring sprogforståelse, som har til formål at støtte skolerne i at videreudvikle deres indsats på området. De centrale elementer er en tidligere identifikation af elever i sprogforståelsesvanskeligheder samt stærke undervisningskompetencer hos pædagoger og lærere ift. at udvikle elevernes sprogforståelse både i det almene sprogmiljø samt i de målrettede indsatser.


  Som led i indsatsen vil skolerne fremadrettet inddrage skolens talehørekonsulent i overdragelsessamtaler mellem 0. og 1. årgang. Inspiration til en dagsorden til dette overleveringsmøde kan tilgås her: https://docs.google.com/document/d/1_IhtEGoh5EFxOYbSHW7YUaeSJ7YnonA76uU77RGt7k8/edit


  I forbindelse med indsatsen er der desuden udviklet en hjemmeside med inspiration til undervisningsaktiviteter (i første omgang til indskolingen) samt generel viden om sprogforståelse. Den kan tilgås her: https://sites.google.com/horsens-skoler.dk/sprogforstaaelse/velkommen

  Her finder du inspiration til skabeloner og eksempler på:

  • Dataindsamling, som er relevant i forbindelse med henvendelse til skolens læsevejleder
  • Dataindsamling på elevens og teamets arbejde med læse- og skriveteknologi
  • Læsevejlederens dokumentation af en skriftsproglig vurdering
  • Handleplaner på elever i skriftsproglige vanskeligheder

  Derudover finder du formål og principper for ”Den gode handleplan”

  Se mere om ovenstående her

  Fine Readers er et forløb for svært ordblinde elever på 5.-6. årgang, der trods almindelig læseundervisning og en særlig indsats med støtte fra læsevejleder og/eller ressourceperson på egen skole er i vedvarende svære læse-/skrivevanskeligheder. Læse-/skrivevanskeligheder skal være elevens primære vanskelighed. Det forudsættes, at eleven allerede anvender læse-skriveteknologier i undervisningen. Eleven skal være klart motiveret for deltagelse i undervisningsforløbet.

  Her finder du procedurebeskrivelse, bilag til ansøgninger samt informationsmateriale til forældre og elever

  Her kan du hente inspiration og vejledning i forbindelse med et læsetjek på dine elever. Find bl.a. en oversigt over pejlemærker for læsesikkerhed og hastighed for de forskellige klassetrin samt inspiration til evaluering af elevernes læsning fra Faghæftehæftet i dansk.

  Se mere om ovenstående her

  Elever i læse- og skrivevanskeligheder skal støttes bedst muligt i anvendelsen af LST i alle fag. Elever i læse- og skrivevanskeligheder kan have forskellig grad af udfordringer og dermed have forskellige behov for kompensation. Læse- og skriveteknologi skal kompensere og kvalificere elevens læring – men er ikke en løsning i sig selv.

  Her kan du bl.a. læse kommunens anbefalinger til skolernes arbejde med LST og finde inspiration til en selvvurdering af egen praksis

  Indhold er på vej

  I linket nedenfor finder du en beskrivelse af proceduren for tosprogede skolestartere som er gældende fra skoleåret 2019/2020.

  Heri finder du desuden en uddybende forklaring på analyse af sprogvurderingsresultater genereret sprogvurderingsmaterialet Sprogvurdering 3-6, i forbindelse med proceduren.

  Under 'skema oversigt tosprogede skolestartere', finder du det skema, som skal indsendes til tosprogskonsulenten inden den 1. marts med oplysninger om hvilke tosprogede skolestartere, som du efter sparringsmødet har vurderet til at have behov for basisundervisning i dansk som andetsprog.

  Du finder de omtalte materialer her (google)

  Se også håndbog for modtagelse af nyankomne elever (pdf)

  I Horsens Kommunes dagtilbud og skoler sprogvurderes alle børn, når de er 3 år og 3 måneder, når de er 5 år og inden uge 42 i børnehaveklassen.

  For skoler, der gennemfører obligatoriske sprogprøver for børn i boligsocialt udsatte områder i børnehaveklassen i august er fristen for at gennemføre sprogvurderingen den 1. december.

  Vi anvender Ministeriets materiale, Sprogvurdering 3-6, og IT-platformen Hjernen & Hjertet, hvor man kan tilgå sprogvurderingsmaterialet og registrere børnenes sprogvurderinger.

  Vi følger dermed hver børneårgangs progression fra de er 3 år til de er 6 år på tværs af dagtilbud og skole. Dette sikrer:

  • Tidlig opsporing af børn/elever med behov for en særlig/fokuseret indsats i talesprog eller før-skrift. Barnets sprogvurderingsresultater anvendes til at tilpasse denne indsats
  • En større systematik på sprogområdet med valide og sammenlignelige data til kvalificering af sammenhængen mellem indsats og effekt
  • Systematisk data, der skal bruges som ledelsesredskab til at følge udviklingen blandt børneårgange med henblik på at løbende tilpasse den generelle sprogindsats til den enkelte børnegruppe

  Sprogvurderingen gennemføres primært som en gruppeprøve og foretages som udgangspunkt af børnehaveklasselederen. Materialet afdækker elevernes talesproglige færdigheder og før-skriftlige færdigheder og giver således et nuanceret billede af elevens forudsætninger for både afkodning og læseforståelse. Hensigten med sprogvurderingen er at give børnehaveklasselederen mulighed for at planlægge en undervisning, som tager udgangspunkt i den enkelte elevs sproglige færdigheder og forudsætninger. Børnehaveklasselederen får således et redskab til at differentiere sin undervisning.

  Placerer eleven sig i kategorierne “Fokuseret indsats” eller “Særlig indsats”, afdækkes eleven yderligere med materialets individuelle test hurtigst muligt efter gruppevurderingen.
  Gruppevurderingen skal ifølge lovgivningen senest være foretaget inden uge 42. De individuelle sprogvurderinger skal ligeledes være afsluttet inden uge 42.

  I løbet af året bør børnehaveklasselederen løbende evaluere elevernes sproglige udvikling. Det anbefales at gentage relevante dele sprogvurderingen i løbet af foråret – særligt i forhold til de elever, som har behov for en fokuseret eller særlig indsats.
  Såfremt dagtilbuddet har indhentet forældresamtykke til, at barnets data fra dagtilbud må overleveres til den modtagende skole, kan skolen tilgå barnets tidligere sprogvurderinger, aktive handleplaner samt eventuelle beskrivelser via barnets side i Hjernen & Hjertet. Disse data kan blandt andet anvendes i klassedannelsen. Skoler anbefales at trække historisk data på de børn, hvor det er relevant, fx børn med sproglige/skriftsproglige vanskeligheder.

  Ved sprogvurdering af tosprogede elever i børnehaveklassen er det obligatorisk, at skolen beder forældrene udfylde forældreskemaet angående modersmålets udvikling via Hjernen & Hjertet. Her findes der forældreskemaer oversat til 10 forskellige sprog. Du finder forældreskemaet samt de oversatte versioner via Hjernen & Hjertet: Hjælp->Sprogvurdering 3-6->Materialer