Gå til hovedindhold

Standarder

Se de mange forskellige faglige standarder, der er lavet til at sætte den rette kurs for det pædagogiske arbejde i Horsens Kommune.

14. dec. 2022
 • Læs op

Indhold

  Formålet med faglige standarder på 0-18 års-området er at skabe et fælles afsæt, et fælles sprog og en tydelig retning for de centrale områder, vi arbejder med.

  Du finder relevant bilagsmateriale med en række værktøjer sammen med standarderne.

  I Horsens Kommune er der fokus på, at alle elever aktivt deltager i skolens faglige og sociale læringsmiljø, og at de bliver i stand til at mestre livet bedst muligt ud fra egne forudsætninger. Dette kræver, at skolerne kontinuerligt udvikler deres praksis, bl.a. ved at organisere og tilrettelægge differentierede læringsmiljøer, der tilgodeser alle elevers behov og potentialer. Man ved fra forskning, at co-teaching som samarbejdsform er en af de mest effektfulde måder at udvikle og øge kvaliteten af undervisningen i almenområdet, så alle elevers behov og potentialer tilgodeses.

  Denne fællesfaglige ramme er udarbejdet med henblik på at kvalificere og understøtte udviklingen af co-teaching som kompetenceudviklende samarbejdsform i praksis.

  Læs fællesfaglig ramme for co-teaching (pdf)

  Værktøjer

  Der er udarbejdet en kommunal håndbog for modtagelse af nyankomne elever i Horsens Kommune, som er tiltænkt skolernes ledelse, administration og lærere, som kan benytte denne håndbog til at finde relevant information vedrørende modtagelsen af nyankomne elever.

  I håndbogen findes relevant information angående organisering af basistilbud i kommunen, visitation af nyankomne elever til basistilbud samt procedure for tosprogede skolestartere.

  Dertil findes en række kommunale anbefalinger til skolernes organisering af basistilbud, indskrivning af nyankomne elever, anbefalinger til afdækning- og løbende evaluering af nyankomne og øvrige tosprogede elevers sproglige udvikling, samt relevant praktisk information, eksempelvis vedrørende tolkebistand, oprettelse af fiktivt cpr-nr., o.l.

  Håndbogen er et dynamisk dokument, og vil blive opdateret når der er ændringer på området.

  Læs Håndbog for modtagelse af nyankomne elever - Basistilbud på skoleområdet i Horsens Kommune (pdf)

  I Horsens Kommune har vi en ambition om, at alle børn og unge får de samme muligheder for at få en uddannelse og et godt liv. 

  Strategien for inkluderende læringsmiljøer tager afsæt i Den sammenhængende børne- og ungepolitik for Horsens Kommune, og den er derudover udarbejdet i tråd med Forebyggelsesstrategien, der ligeledes bidrager til at skabe rammerne for, at alle børn og unge får et godt liv i et stærkt fællesskab.

  Læs strategi for inkluderende læringsmiljøer (pdf)

  Se desuden de omtalte strategier her:

  Både nationalt og i Horsens Kommune har der i de senere år været fokus på at udvikle inkluderende læringsfællesskaber på alle skoler. Læringsmiljøer, som skal sikre, at også elever med særlige behov får deltagelsesmuligheder i de fællesskaber, de møder i skolen. 

  Formålet med denne fællesfaglige ramme er at rammesætte og tydeliggøre, hvordan mellemformer kan være en del af løsningen i arbejdet med at skabe inkluderende indsatser for elever i gråzonen mellem almen- og specialområdet. Rammen skal dermed være med til at understøtte en fælles udvikling af mellemformer i Horsens samt fastholde fokus på, at mellemformer på alle skoler har den nødvendige kvalitet.

  Læs fællesfaglig ramme for mellemformer (pdf)

  Værktøjer

  Både nationalt og i Horsens Kommune er der fokus på at øge elevernes læring, trivsel og personlige mestring. Horsens Kommunes strategi ”Fælles læring – stærkere resultater” beskriver arbejdet med mål og feedback som én af vejene til målet.

  Fremtrædende forskeres resultater peger på , at undervisning, hvor lærere og elever er orienterede imod mål, giver større læringsudbytte for eleverne end undervisning, hvor mål er fraværende eller utydelige for eleverne.

  Resultater fra forskning viser også, at feedback mellem lærer og elev og mellem elever indbyrdes kan forøge læringen betydeligt, når feedbacken udpeger, hvor eleven er i læringsprocessen, og hvad næste skridt er.

  Læs faglig standard for mål og feedback (pdf)

  Negativ social kontrol omhandler handlinger, styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder. 

  Vi har udarbejdet en folder, som indeholder information om:

  • Hvad negativ social kontrol er
  • Hvilke tegn og adfærdsmønstre man som personale skal være opmærksom på i tilfælde af negativ social kontrol
  • Selve ”action cardet”, der beskriver, hvordan man som personale skal handle, hvis man oplever, at et barn er udsat for negativ social kontrol
  • Beskrivelse af og links til, hvor man kan søge yderligere råd og vejledning om dette emne
  • Og slutteligt inspirationsmateriale til hvordan man som personale forebyggende og oplysende kan drøfte de emner/temaer, der knytter sig til negativ social kontrol, med eleverne i undervisningen.

  Læs folder om negativ social kontrol (pdf)

  I Horsens kommune har vi, i samarbejde med VIA Pædagoguddannelsen i Horsens, udviklet nedenstående praktikvejledningsstruktur på dagtilbudsområdet.

  Vi ser det som en fælles opgave at uddanne de studerende, og sammen sikre dem de erfaringer og kompetencer, som er vigtige for en dygtig pædagog. Den studerende vil derfor både have en praktikvejleder og en vifte af medvejledere, som vil byde ind med vejledning, viden og sparring. Materialerne er udviklet for at understøtte dette, samt for at styrke koblingen mellem uddannelse og praksis.

  Alle materialer kan findes nedenfor 

  Link til oprettelse af tjeklister

  I Horsens Kommune er det et mål, at alle elever skal blive så dygtige som de kan. Al undervisning tilrettelægges, gennemføres og målrettes det enkelte barn med afsæt i barnets faglige og personlige forudsætninger.

  I Horsens Kommune er det et mål, at elever, som er i skriftsproglige vanskeligheder eller i risiko for at komme det, så hurtigt som muligt modtager målrettet og fokuseret undervisning, så de kan inkluderes i og får størst mulig udbytte af undervisningen. Dette er en fælles opgave for skole, hjem og kommune.

  Hvis elevens læse- og skriveudvikling giver anledning til bekymring inddrages skolens læsevejleder, som kan undersøge udfordringerne nærmere og bidrage til tilrettelæggelse af en målrettet indsats.

  Kommunens læsekonsulent kan inddrages for sparring og rådgivning i forbindelse med dette arbejde, lige som skolerne har adgang til konkrete kommunale anbefalinger til arbejdet med ordblinde elever.

  Folderens indhold:

  • Hvad vil det sige at være ordblind?
  • Hvad kan jeg forvente af skolen?
  • Hvad forventer skolen af mig som forælder?
  • Hvad kan jeg gøre for at støtte mit barn?
  • Hvad kan mit barn selv gøre
  • Læse- og skriveteknologi – muligheder og rettigheder
  • Nyttige links

  Læs mere i vores forældrefolder (pdf)

  Formålet med professionelle læringsfællesskaber er at øge elevers læring, trivsel og personlig mestring via en professionel, systematiseret og databaseret indsats med den enkelte elevs progression i fokus.

  Det er desuden et mål, at de fagprofessionelle via undersøgelse, analyse og refleksion i fællesskabet lærer og opbygger kompetencer og dermed skaber ny praksis til gavn for elevers læring og trivsel. 

  Den faglige standard er udarbejdet med henblik på at understøtte udviklingen af professionelle læringsfællesskaber i skolerne i Horsens og dermed øge den enkelte elevs progression indenfor læring, trivsel og personlig mestring. Den beskriver ledelsen, vejledernes og det pædagogiske personales roller i professionelle læringsfællesskaber.

  Der er knyttet en række værktøjer i bilagsdokumentet, fx dagsorden for møder i professionelle læringsfællesskaber, data-analysecirklen og problemløsningsmodellen. 

  Læs vores faglige standarder for professionelle læringsfællesskaber:

  Se også Googlemappe med værktøjer og skrivbare modeller fra standarden

  Den faglige standard for segregerede tilbud sammenfatter væsentlig viden, der har positiv indflydelse på arbejdet med elevers læring, trivsel og personlig mestring i segregerede tilbud samt understøtter inkluderende læringsmiljøer.

  Formålet med standarden er, at alle elever understøttes bedst muligt i deres læring og trivsel med henblik på en så høj grad af mestring set i et livsperspektiv. Dette sker bl.a. gennem fokus på en fortsat praksisudvikling og opmærksomhed på tegn på god praksis hos ledere og personale i de segregerede tilbud. Den faglige standard beskriver 5 centrale områder samt parametre for denne praksis.

  Læs faglig standard for segregerede tilbud (pdf)

  I Horsens Kommunes er der ca. 45 uddannede sprogvejledere, som er fordelt i alle kommunens dagtilbud. Formålet for den faglige standard er at skabe et fælles afsæt for sprogvejledernes kerneopgaver.

  På baggrund af standarden aftaler den enkelte sprogvejleder sine arbejdsopgaver i samarbejde med den lokale dagtilbudsledelse.

  Læs faglig standard for sprogvejledere (pdf)

  I Horsens Kommunes dagtilbud sprogvurderes alle børn, når de er 3 og 5 år. Her kan du læse mere om den faglige standard for sprogvurderinger i de kommunale dagtilbud, herunder formålet med de systematiske sprogvurderinger, barnets alder samt hvem der skal foretage sprogvurderingen.

  Læs fælles standard for systematiske sprogvurderinger (pdf)

  Dagtilbudsområdet i Horsens Kommune har i samarbejde med pædagoguddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse på VIA University College formuleret generelle stillingsbeskrivelser for pædagoger og pædagogiske assistenter på dagtilbudsområdet.

  Stillingsbeskrivelserne bruges på dagtilbudsområdet i forbindelse med bl.a. ansættelser og medarbejderudvikling. Pædagoguddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse bruger stillingsbeskrivelserne i udviklingsarbejde med undervisere og studerende.

  Du finder stillingsbeskrivelserne her:

  I Horsens Kommune er der færre unge der kommer i arbejde eller i uddannelse end på landsplan. Vi ved, at det har stor betydning for livskvaliteten for den enkelte at kunne mestre eget liv og være selvforsørgende.

  Derfor er der en ambition om, at en større andel af vores unge gennemfører en uddannelse og kommer i arbejde. For at opfylde denne ambition arbejder vi både i dagtilbud og skole med fokus på læring, trivsel og personlig mestring. 

  Læs vore faglige standarder for synlig og målstyret læring:

  Se også Googlemappe med værktøjer og skrivbare modeller fra standarden

  Hvad er en konference i dagtilbud?

  • Et forum, hvor forældre og dagtilbud har mulighed for at få sparring fra psykolog, tale-hørekonsulent og ergo/fysioterapeut i forhold til pædagogiske udfordringer omkring enkelte børn
  • Formål: at bidrage til en proces, hvor vigtig viden fra de centrale voksne i barnets liv bringes i spil, med henblik på at skabe nye forståelser og nye pædagogiske handlemuligheder 
  • Konferencerne kan benyttes til at drøfte generelle pædagogiske emner eller udfordringer omkring børnegrupper

  Opmærksomhedspunkter før konferencen – pædagogisk personale

  • Pædagogiske overvejelser over egen praksis i teamet, iværksættelse og evaluering af handletiltag
  • Kontakt til decentral leder ved ønske om sparring på konference ifht pædagogisk praksis omkring et barn, en børnegruppe, en problemstilling, et emne, etc.
  • Formøde med forældre og forældrebrev
  • Overvejelser – gerne i samarbejde med forældre – ifht hvad de vil have ud af konferencen

  Opmærksomhedspunkter før konferencen – decentral leder

  • Overvejelser ifht hvilke fagpersoner, der skal deltage
  • Kort orientering til Tværgående Enhed for Læring (antal børn + overordnede temaer)
  • Fysisk placering i lokalet
  • VIDA principper tænkes ind i konferencen; ressourcesyn, aktivt læringsbegreb og organisatorisk læring

  Opmærksomhedspunkter under konferencen – pædagogisk personale

  • Ressourcesyn
  • Fælles nysgerrighed og lyst til at finde løsninger
  • Forståelse for forskellige perspektiver

  Opmærksomhedspunkter under konferencen – decentrale ledere

  • Tydelig rammesætning
  • Opmærksomhed ifht forældre; forældre får taletid først (etik og magt) og opmærksomhed ifht forældres sårbarhed
  • Opmærksomhed ifht ordentlig afrunding (konkrete aftaler, forældrenes oplevelser og evt. handleplan)

  Opmærksomhedspunkter efter konferencen – pædagogisk personale

  • Vende konferencen med forældrene
  • Dele konferenceudbyttet med teamet
  • Teamet udarbejder / tilretter handleplan (inddrager forældrene)
  • Evaluering af handleplan – vurdering af, om der er brug for yderligere bistand fra TEfL / rådgiver

  Konferenceskema

  Et redskab til at strukturere konferenceprocessen (pdf)

  Hvad kan der ske efter en konference?

  • Observation og sparring på pædagogisk praksis
  • Sidemandsoplæring
  • Aktionslæringsforløb
  • Kontraktstyret supervision
  • Konsultative læringsforløb
  • Kortere rådgivningsforløb til forældre ved rådgiver
  • Indstilling til TEfL

  Faglig standard for uddannelsesparathed indeholder en kerne af kvalitet i indhold og løsninger med afsæt i en aktuel viden om, hvad der virker.

  Formålet med den faglige standard er at skabe en fælles tilgang til arbejdet med uddannelsesparathed, tydelighed omkring ansvar og roller samt et fælles afsæt for at skabe egne modeller og løsninger lokalt i klynger og på den enkelte skole.

  Den faglige standard tydeliggør krav til procedurer for uddannelsesparathedsvurderinger og angiver pejlemærker for systematik og kvalitet i vejlednings- og handleplaner, indsatser og organisering.

  Læs faglig standard for uddannelsesparathed (pdf)

  Der er udarbejdet en grundkontrakt for vejlederrollen i skolen, som er udarbejdet for at skabe et fælles afsæt for vejledningskulturen i Horsens Kommune. Kontrakten skitserer ledelsens, vejlederens og det pædagogiske personales rolle og danner hermed den overordnede ramme for skolens brug af vejledning.

  Med afsæt i grundkontrakten laver skoleledelsen en funktionsbeskrivelse for den enkelte vejleder på skolen. I funktionsbeskrivelsen fremgår vejlederens prioriterede arbejdsopgaver.

  Læs grundkontrakt for vejlederrollen i skolen (pdf)

  Flere af Horsens Kommunes segregerede tilbud har en videnscenterfunktion.
  Videnscentrenes formål er at understøtte læring, trivsel og personlig mestering hos børn og elever i dagtilbud og skoler i almenområdet ud fra den specialviden, de har med målgruppen.

  I den fællesfaglig ramme kan du læse mere om, hvilke videnscentre der dækker hvilke målgrupper samt en nærmere beskrivelse

  Læs fællesfaglig ramme for videnscentre (pdf)

  Hvordan får du hjælp fra et videnscenter?

  Når et dagtilbud/en skole oplever lærings- og/eller trivselsmæssige udfordringer med børn/elever, der er i en af videnscentrenes målgrupper, kan lederen rette direkte henvendelse til det pågældende videnscenter. Det er en forudsætning, at der er blevet afprøvet et eller flere tiltag for at afhjælpe problemstillingen. Tiltag og effekt beskrives kortfattet sammen med problemstillingen.

  Værktøjer: